decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ορίζονται και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τμημάτων. Αυτοί ως υποχρέωση έχουν:

Απουσίες δικαιολογούνται από την κηδεμόνα του μαθητή ή τον ίδιο το μαθητή εφ’ όσων είναι ενήλικος, το πολύ μέχρι τη 10 ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.
Τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται.
Αν πρόκειται για απουσίες περισσοτέρων των τριών συνεχομένων ημερών το δικαιολοτηγητικό πρέπει να συνοδεύεται και από ιατρική βεβαίωση.
Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες και συνολικά μέχρι 10 ημέρες το χρόνο.

Μπλέ χρώμα για τη δικαιολόγηση απουσιών από τον κηδεμόνα
Κόκκινο χρώμα όσες δικαιολογούνται με χαρτί γιατρού
Μαύρο χρώμα χρησιμοποιείται για τις αποβολές
Πράσινο χρώμα δίνεται σε απουσίες που γίνονται ύστερα από άδεια του Διευθυντή για κάποια απασχόληση του μαθητή, οι οποίες όμως δεν προσμετρούνται.

loading
×