Ενημέρωση Γονέων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,
Στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου- οικογένειας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα φοίτησης των μαθητών του γυμνασίου.
Όσον αφορά τη φοίτηση των μαθητών ισχύουν τα παρακάτω:
1)Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Κηδεμόνας του μαθητή νοείται ο πατέρας ή η μητέρα ή οποιοδήποτε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς φυσικό πρόσωπο. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο, ο κηδεμόνας να προσέρχεται στο σχολείο στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να υπογράφει την καρτέλα του μαθητή. Οπότε με αυτό τον τρόπο γίνεται η εγγραφή του μαθητή στην αντίστοιχη τάξη.
2)Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του υπεύθυνου καθηγητή.
3)Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το αργότερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή χρησιμεύει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό.
Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ημερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ημέρες αθροιστικά για όλο το έτος.
4)Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.
5)Αμέσως μετά τη συμπλήρωση της 30ης απουσίας του μαθητή, ενημερώνεται ο κηδεμόνας με κλειστή ταχυδρομική επιστολή η οποία αποστέλλεται από 1-5 κάθε μήνα συνεχώς και μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους για τη διαρκή ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες τον προηγούμενο μήνα απουσίες.
6)Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Οι μέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα(10).
7) Οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν απεριόριστο αριθμό απουσιών έστω και αν είναι όλες δικαιολογημένες. Οι δικαιολογημένες απουσίες δεν διαγράφονται. Σχετικά με τις απουσίες των μαθητών ισχύουν τα εξής:
Ο μαθητής προάγεται στην επόμενη τάξη εφόσον
 Το σύνολο των απουσιών του σε όλο το διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οι απουσίες οφείλονται.
 Το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται.
 Κατ” εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση ενός μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από 114 και όχι πέρα των 164, με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται και η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική (γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας του πριν από τις εξετάσεις , του Ιουνίου τουλάχιστον 15 και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη).

Μαθητής που η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ελλιπής, παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις μέρες και ώρες που μπορείτε να επικοινωνείτε με τους καθηγητές του σχολείου μας. Οι καθηγητές δέχονται τους γονείς τις παρακάτω ώρες :

Βασιλοπούλου Αφροδίτη        Δευτέρα 5η ώρα και Τρίτη 5η ώρα
Ζαφείρης-Καζάνας Σταμάτης    Δευτέρα 4η ώρα και Τετάρτη 3η ώρα
ΗλιάδηςΚωσταντίνος              Δευτέρα 5η ώρα και Τρίτη 5η ώρα
Καπετάνιου Ασπασία              Τετάρτη 2η ώρα και Πέμπτη 2η ώρα
Καραμπελιά Ειρήνη                 Δευτέρα 3η ώρα και Τρίτη 2η ώρα
Κούτσης Παναγιώτης              Δευτέρα 3η ώρα και Τρίτη 3η ώρα
Λιάκος Παναγιώτης                 Δευτέρα 3η ώρα και Τρίτη 3η ώρα
Μάκαρη Άννα                           Τετάρτη 2η ώρα και 4η ώρα
Ματσινοπούλου Χαρίκλεια      Δευτέρα 5η ώρα και Τρίτη 5η ώρα
Μαχραμά Ειρήνη                      Δευτέρα 4η ώρα και Τετάρτη 2η ώρα
Μπάτη Κυριακή                       Δευτέρα 2η ώρα και Τρίτη 2η ώρα
Μπουγούδη Μαρίνα                Δευτέρα 4η ώρα και Τρίτη 3η ώρα
Παναγιώτου Μάξιμος              Δευτέρα 5η ώρα και Παρασκευή 3η ώρα
ΣυμιακούΒαλασία                   Δευτέρα 2η ώρα και Τετάρτη 4η ώρα
Τζαβάρα Γεωργία                    Δευτέρα 4η ώρα και Τρίτη 4η ώρα
Τσακίρης Αντώνης                  Τρίτη 4η ώρα και Πέμπτη 3η ώρα
Φλεριανός Γιάννης                 Δευτέρα 4η ώρα και Τρίτη 4η ώρα

Επίσης, οι καθηγητές δέχονται τους γονείς και τις ώρες των διαλειμμάτων.