ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σχέδια Δράσης – Θεσμικό Πλαίσιο

Θεματικές Ενότητες 

Κύκλοι Δεξιοτήτων

Τι είναι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΕΔ) 2. Πώς υλοποιούνται τα ΕΔ 3. Τι εννοούμε Δεξιότητες στα ΕΔ 4. Ζητήματα Εκπαιδευτικού προγραμματισμού

Σχέδιο Δράσης Γυμνασίου Αφάντου