Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως η λειτουργία τμημάτων ενίσχυσης της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές.