Παρουσιάσεις ομάδων μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας:

ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ Δ

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ