ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

  1. Σε κάθε τμήμα ορίζεται ο απουσιολόγος και ο αναπληρωματικός του. Η τοποθέτησή τους γίνεται με βάση την επίδοσή τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Για την Α΄ τάξη πραγματοποιείται κλήρωση ανάμεσα σε όσους έχουν απολυτήριο από το Δημοτικό με Άριστα Δέκα (10) και μόνο για το πρώτο διδακτικό τρίμηνο. Τα ονοματεπώνυμά τους σημειώνονται στην τελευταία εσωτερική σελίδα του απουσιολογίου.
  2. Ο απουσιολόγος κάθε πρωί αμέσως μετά την προσευχή, παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης από το Γραφείο.
  3. Όταν αρχίσει η διδακτική ώρα σημειώνει πάντοτε στις αντίστοιχες θέσεις του απουσιολογίου το σχολείο, το Τμήμα, την ημερομηνία, την ημέρα, τους ορισθέντες επιμελητές της εβδομάδας και τον αριθμό του φύλλου. Επίσης γράφει εκείνους τους μαθητές που απουσιάζουν. Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή.
  4. Μαθητές οι οποίοι θα απασχολούνται σε οποιαδήποτε εργασία του σχολείου, (π.χ. για  εργασία η οποία έχει ανατεθεί είτε από τον Διευθυντή, είτε από τον Σύλλογο Καθηγητών, κ.λ.π.) και απουσιάζουν, θα πρέπει προηγουμένως να συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο άδειας που θα υπάρχει στο Γραφείο του Διευθυντή για να δικαιολογηθούν οι απουσίες τους, από τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, ο οποίος θα υπογράφει στο φύλλο του απουσιολογίου δίπλα στο όνομα του απουσιάζοντος.
  5. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για λόγους ασφαλείας, κανείς μαθητής δεν επιτρέπεται να βγαίνει έξω από το σχολείο, εκτός εάν έχει δοθεί άδεια εξόδου από τον Διευθυντή ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση οι απουσίες του μαθητή μπορούν να δικαιολογηθούν με την κανονική διαδικασία (δηλαδή συμπλήρωση και κατάθεση του δικαιολογητικού των απουσιών από τον Κηδεμόνα).
  6. Στην περίπτωση που ένας Διδάσκων Καθηγητής δεν έχει έλθει στην τάξη, ο απουσιολόγος και μόνον αυτός, μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός δεκαλέπτου, μεταβαίνει στο γραφείο του/της Υποδιευθυντή/ντριας και ρωτά εάν θα υπάρξει κενό ή θα συμπληρωθεί η διδακτική αυτή ώρα απο άλλον Καθηγητή.
  7. Όταν απουσιάζει κάποιος Καθηγητής για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο απουσιολόγος σημειώνει στην αντίστοιχη θέση τη λέξη ΚΕΝΟ  και δεν χρεώνει απουσίες στους απόντες μαθητές.
  8. Ο απουσιολόγος αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης στο Γραφείο και τοποθετεί το στέλεχος των απουσιών στο ειδικό ντοσιέ του τμήματός του.
  9. Όσοι από τους απουσιολόγους δεν εκτελούν υπεύθυνα, ευσυνείδητα και σωστά τις υποχρεώσεις τους πραγματοποιώντας διάφορες παραβάσεις, (όπως πχ. Μη καταχωρώντας ή διαγράφοντας απουσίες, κ.α.), τότε αφού τιμωρηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.
  10. Όλα τα παραπάνω ισχύουν και για τους αναπληρωτές απουσιολόγους.